Obniżenie opłaty egzekucyjnej

Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie III CZP 32/13 w składzie 3 sędziów udzielając odpowiedzi na pytanie prawne czy od postanowienia sądu I instancji w sprawie o obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi orzekł, że na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej (art. 49 ustęp 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji – t.j. Dz. U. z 2011 roku, nr 231, poz. 1376 ze zmianami) stronom przysługuje zażalenie.
Mając powyższe na uwadze zażalenie na postanowienia sądu I instancji w sprawie o obniżenie opłaty egzekucyjnej przysługuje jedynie stronom postępowania egzekucyjnego, tj. wierzycielowi i dłużnikowi. Komornik jako że nie jest stroną postępowania egzekucyjnego nie posiada legitymacji do zaskarżenia postanowienia sądu I instancji w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej.