Projekt obniżenia opłat egzekucyjnych

Obniżenie opłat komorniczych zawiera projekt noweli ustawy o komornikach sądowych i egzekucji autorstwa posłów PO z dnia 26 czerwca 2013 roku. Zgodnie z projektem obniżeniu ulegnie podstawowa opłata egzekucyjna z 15 % do 10 % wyegzekwowanego świadczenia, tak ustalona opłata nie może być niższa niż 1/20 i nie wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Projekt zakłada także obniżenie opłaty egzekucyjnej w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego z dotychczasowych 8 % do 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak tak ustalona opłata stosunkowa nie może być niższa niż 1/20 i nie wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynagrodzenia miesięcznego.
Zgodnie z przedstawionym projektem premiowani będą dłużnicy w przypadku wpłaty całości lub części egzekwowanego roszczenia bezpośrednio komornikowi lub na rachunek jego kancelarii w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wszczęcia egzekucji, poprzez obniżenie w takiej sytuacji pobieranej opłata stosunkowej do 3 % wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Projekt noweli nie przewiduje w przypadku tak ustalonej opłaty stosunkowej jej górnej granicy poprzez wprowadzenie ograniczenia, iż także w tym przypadku opłata stosunkowa nie może być wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego co stanowi mankament przedstawionego projektu. Nowela ustawy zawiera także propozycje obniżenia niektórych opłat stałych pobieranych w toku egzekucji przez komorników sądowych.