Projekt obniżenia opłat egzekucyjnych

Obniżenie opłat komorniczych zawiera projekt noweli ustawy o komornikach sądowych i egzekucji autorstwa posłów PO z dnia 26 czerwca 2013 roku. Zgodnie z projektem obniżeniu ulegnie podstawowa opłata egzekucyjna z 15 % do 10 % wyegzekwowanego świadczenia, tak ustalona opłata nie może być niższa niż 1/20 i nie wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Projekt zakłada także obniżenie opłaty egzekucyjnej w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego z dotychczasowych 8 % do 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak tak ustalona opłata stosunkowa nie może być niższa niż 1/20 i nie wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynagrodzenia miesięcznego.
Zgodnie z przedstawionym projektem premiowani będą dłużnicy w przypadku wpłaty całości lub części egzekwowanego roszczenia bezpośrednio komornikowi lub na rachunek jego kancelarii w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wszczęcia egzekucji, poprzez obniżenie w takiej sytuacji pobieranej opłata stosunkowej do 3 % wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Projekt noweli nie przewiduje w przypadku tak ustalonej opłaty stosunkowej jej górnej granicy poprzez wprowadzenie ograniczenia, iż także w tym przypadku opłata stosunkowa nie może być wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego co stanowi mankament przedstawionego projektu. Nowela ustawy zawiera także propozycje obniżenia niektórych opłat stałych pobieranych w toku egzekucji przez komorników sądowych.

Potrącenie wierzytelności, a postępowanie upadłościowe

Sąd Najwyższy w dniu 4 września 2013 r. udzielił odpowiedzi na pytanie czy wierzytelność nabyta w drodze przelewu przez dłużnika upadłego, wobec którego ogłoszono upadłość obejmującą likwidację jego majątku, w terminie i przy spełnieniu warunku o jakim mowa w art. 94 ust. 1 in fine ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku ( jedn. tekst Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1361 z późn. zm.), jest taką, którą dłużnik ten może skutecznie potrącić z wierzytelnością przysługującą wzajemnie upadłemu, a jeśli tak to czy jego oświadczenie złożone przed ogłoszeniem upadłości wywoła skutek o jakim mowa w § 2 art. 498 k.c.?

Zgodnie z uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r. oświadczenie o potrąceniu złożone przed dniem ogłoszenia upadłości, obejmującej likwidację majątku upadłego, przez jego dłużnika, który nabył wierzytelność w drodze przelewu w okresie roku przed dniem ogłoszenia upadłości wiedząc o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości, nie powoduje umorzenia wierzytelności.

Otwarcie oddziału Kancelarii

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 września 2013 roku Kancelaria Radców Prawnych VIS LEGIS otworzyła oddział Kancelarii w Kłodzku. Oddział Kancelarii znajduje się w ścisłym centrum Kłodzka, naprzeciw Starostwa Powiatowego. Otwarcie nowego oddziału ma na celu ułatwienie kontaktu z Kancelarią obsługiwanym dotychczas klientom z województwa Dolnośląskiego.