Usługi

Kancelaria specjalizuje się w usługach obejmujących swoim zakresem między innymi:

I. Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy małżeńskie (rozwód, separacja, podział majątku małżeńskiego),
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie/zaprzeczenie  ojcostwa.

II. Prawo cywilne:

 •  sporządzane umów nazwanych (sprzedaż, dzierżawa, najmem, roboty budowlane) i nienazwanych (franchising, factoring, forfaitingu, sponsoringu, know-how),
 • zastępstwo prawne w postępowaniu cywilnym,
 • zagadnienia związane z dochodzeniem należności w postępowaniu egzekucyjnym, zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym (m.in. wnioski o wszczęcie egzekucji, udział w czynnościach egzekucyjnych, uznawanie za bezskuteczne czynności dłużnika zdziałane z pokrzywdzeniem wierzyciela),
 • reprezentacja funduszów sekurytyzacyjnych w procesie zakupu pakietów wierzytelności, w tym prowadzenie badań Due Dilligence pakietów wierzytelności,
 • przygotowywanie emisji obligacji,

III. Prawo Pracy:

 • tworzenie uregulowań wewnętrznych pracodawcy, w tym polityki antymobbingowej,
 • pomoc w racjonalizacji zatrudnienia,
 • wsparcie pracodawcy w relacjach ze związkami zawodowymi,
 • wsparcie w zakresie indywidualnych stosunków pracy (m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunków pracy, czasu pracy, wypadków przy pracy),
 • optymalizacja form zatrudnienia.

IV. Prawo Administracyjne:

 • postępowanie przed organami administracji,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej od organów administracji samorządowej i administracji rządowej,
 • zagadnienia z zakresu administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej,
 • postępowań o zamówienie publiczne.

V. Prawo handlowe:

 •  zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego,
 • przekształcanie i łączenie spółek prawa handlowego,
 • obsługa korporacyjna organów spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie umów (handlowych, kontraktów menadżerskich oraz umów nienazwanych),
 • odpowiedzialność członków zarządu,
 • realizacja obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
 • likwidacja spółek prawa handlowego,
 • fuzje spółek prawa handlowego,
 • zagadnienia związane z prawem upadłościowym i naprawczym (między innymi wnioski o upadłość, zgłaszanie wierzytelności i reprezentowanie wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego),
 • prowadzenie badań Due Dilligence.