Koszty dochodzenia należności

28 kwietnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 403). Według nowej ustawy termin zapłaty w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. W transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni, natomiast w przypadku podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym – 60 dni.
Ustawa wprowadza nowy instrument, który ma na celu zwrot kosztów wierzycielowi poniesionych przy odzyskiwaniu należności od dłużnika. Stosownie do przepisów art. 10 ustawy, od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z umowy, przysługuje mu od dłużnika, bez konieczności wezwania, kwota tzw. stałej rekompensaty w wysokości równowartości wyrażonej w złotych kwoty 40 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. W przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności przekroczą tą kwotę wierzyciel ma możliwość uzyskania na drodze sądowej zwrotu wszelkich poniesionych wydatków, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych jednak o kwotę stałej rekompensaty