Nowa ustawa o prawach konsumenta

Nowa ustawa o prawach konsumenta ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość w całej Unii Europejskiej. Przewidywany termin wejścia w życie Ustawy to 13 czerwca 2014 r. Termin ten wynika wprost z dyrektywy w sprawie praw konsumenta.
Celem nowej ustawy jest przede wszystkim zapewnienie szerszej ochrony dla podmiotów stosunków gospodarczych z założenia słabszych, i w związku z tym potrzebujących szerszej ochrony prawnej – konsumentów.

Korzyści dla Konsumentów:
• zagwarantowanie konsumentom szerszego dostępu do wyczerpujących informacji, istotnych w kontekście zawierania umowy z przedsiębiorcą zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, ale również w odniesieniu do umów zawieranych w sposób tradycyjny – w sklepie;
• ujednolicenie prawa w całej EU umożliwi świadome dokonywanie zakupów przez konsumentów za pośrednictwem Internetu w UE;
• obowiązek poinformowania konsumenta jeszcze przed zawarciem umowy o rzeczywistych kosztach związanych z zawarciem umowy;
• przy płatnościach kartą kredytową przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od konsumenta opłat wyższych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności;
• przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami;
• wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyn, do 14 dni (obecnie: 10 dni);
• konsument nie miał obowiązki ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli wcześniej nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów;

Uregulowania nowej ustawy wprowadzają również korzyści dla przedsiębiorców. Ujednolicenie regulacji w prawnej w całej EU powinno zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do systemów prawnych państw, obniżyć koszty związane z dostępem do rynków tych państw. Ustawa pomimo nałożenia nowych obowiązków na przedsiębiorców i przyznania nowych uprawnień konsumentom w związku z ich precyzyjnym uregulowaniem ułatwia ich stosowanie przez przedsiębiorców. Wprowadzenie ustawą szczegółowych regulacji dotyczących dochodzenia roszczeń regresowych związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców ułatwi sprzedawcy finalnemu dochodzenie zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z wykonaniem uprawnień przez konsumenta od tego z poprzednich sprzedawców, którego działanie spowodowało wadę rzeczy.