Uprawnienie kierowców do ryczałtów za noclegi potwierdzone przez Sąd Najwyższy

W dniu 12 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę na mocy której przesądził prawo kierowców w transporcie międzynarodowym do ryczałtu za noclegi spędzone w kabinie samochodu.

Zgodnie z tezą podjętej uchwały zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy”.

Zapadłe orzeczenie jest bardzo korzystne dla kierowców w transporcie międzynarodowym otwiera bowiem drogę do dochodzenia roszczeń z tytułu nocy spędzonych w kabinie samochodu i rozwiewa wszelkie dotychczasowe wątpliwości prawne . Roszczenia z tytułu ryczałtów za noclegi przedawniają się z upływem 3 lat, zatem można skutecznie dochodzić wskazanych roszczeń do trzech lat wstecz. Dochodząc roszczeń z tytułu zwrotu kosztów noclegu nie trzeba wykazywać dowodu ich poniesienia, przysługują one kierowcy bez względu czy faktycznie zostały przez niego poniesione.

Przedsiębiorcy prowadzący firmy  transportowe obawiają się masowych roszczeń pracowników z tytułu zwrotu kosztów noclegu, które  mogą sięgać nawet 90 tysięcy złotych na jednego kierowcę.

(Limity ryczałtów)